ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уважаеми клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия (ОУ). Те са общодостъпни на www.arena-offroad.com.
Настоящото споразумение относно Условията за ползване („Общите условия”) се прилага по отношение на следния уеб сайт: www.arena-offroad.com, който се намира на https://arena-offroad.com/ (наричан по-долу „Сайтът”).
С кликването върху която и да е връзка, бутон или приложение, намиращи се на сайта, с изключение на връзката, сочеща към тези общи условия, потребителят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

С всяко следващо действие от ваша страна в този уеб сайт се приема, че сте се съгласили с тях, приемате ги и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не приемате тези Общи Условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Дружеството си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от изброените по-долу Условия за ползване без изрично предизвестие за това. Отговорност на посетителите на сайта е да проверяват условията при всяко посещение непосредствено преди да използват Сайта. В случай, че посетител продължи да използва сайта след публикуване на промени в настоящите условия, същото се смята за потвърждение, че приема и се съгласява с направените промени. С настоящото Вие се съгласявате, че всички последващи покупки и поръчки се регулират от Условията за ползване, приложими до публикуването на промени и изменения в тях, а след това в съответствие с новите изменени Условия за ползване.

ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОРЪЧКА.
Условията за поръчки на стоки от уеб сайт arena-offroad.com, регулират своеобразната покупко-продажба, респективно договор за предоставяне на услуга, с изключение на случаите, при които Клиентът е сключил отделен писмен договор с Дружеството.

НЕПРИЛОЖИМОСТ НА ДРУГИ ДОКУМЕНТИ.
Тези условия не могат да бъдат допълвани, променяни или изменяни от прилагането на друг(и) документ(и). Всеки опит за промяна, допълване или изменение на тези условия от трета страна е недействителен и не поражда действие, освен ако Дружеството не изрази писмено съгласие за това.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКА.
За да закупите стока от нашия Сайт, вие трябва:
• Да имате навършени осемнадесет (18) години
• Да имате постоянен адрес в България
• Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма.
• Да сте се съгласили с настоящите Условия за ползване.
• Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка
• Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

Дружеството може да поиска допълнително потвърждение на всяко едно от гореизброените изисквания, включително по телефон, факс, имейл. В случай, че не бъде доказана достоверността на подадената ни информация, това автоматично води до отказ от приемане на поръчка със или без изрично уведомление за това.

РЕГИСТРАЦИЯ
Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от потребителите свободно, и не е необходима регистрация. При поръчка се изисква регистрация. За да се регистрирате, е необходимо да попълните вярно всички полета в регистрационния формуляр и да активирате Вашия профил.

ЦЕНИ
Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само за он-лайн магазина към момента на публикуването им. Дружеството си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки са крайни и включват ДДС.

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в сайта е предоставена информация относно цената, кратко описание на основни параметри и основните характеристики на стоката с цел подпомагането на извършването на информиран избор от потребителя при покупката на продукт.

Дружеството си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоките в сайта на английски език, когато:
– С превода може да се изгуби важна информация относно характеристиките на стоката;
– Няма приет превод на български език;
– Стоката е носител на информация на английски език.

Дружеството предоставя препратки на arena-offroad.com към други сайтове, собственост на трети лица, единствено и само за удобство на потребителите. Дружеството не контролира горепосочените сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им. С настоящите Общи Условия, Дружеството информира потребителя, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на потребителя и Дружеството не носи никаква отговорност, за претърпени в тази връзка вреди от потребителя.

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ/УСЛУГИ
Дружеството има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е посочена в документа за доставената стока. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Дружеството има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите за стока, платени от потребителя, ако има такива.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

ПОРЪЧКИ
Поръчки могат да правят всички потребители, приели настоящите общи условия (условия за ползване).

ВЪЗМОЖНИ ГРЕШКИ НА САЙТА
С настоящото се считате за уведомени, че е възможно и допустимо информацията, дадена за определена стока, продукт или услуга, да съдържа неточни или непълни данни, включително относно цената или наличността на продукта. Дружеството не е задължено информацията, съдържаща се на настоящия сайт, да е вярна, пълна и актуална към всеки един момент. В този смисъл Дружеството не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
Дружеството си запазва правото да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на сайта по всяко време, без изрично уведомление.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Възможните начини за плащане на покупките от Сайта са:
– Наложен платеж;
– Банков превод.
Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева.
С приемането на настоящите общи условия, потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Дружеството цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж” при доставката купувачът получава документ, в който е посочена поръчаната стока и дължимата за нея продажна цена. Купувачът предава на куриера сумата за поръчаната стока, а отделно заплаща стойността на доставката. С подписването на товарителницата за доставка, купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Дружеството сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

ДОГОВОР
Договорът за продажба от разстояние между Дружеството и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка на стока от страна на Дружеството. Потвърждението на поръчката се извършва чрез e-mail или обаждане по телефон, които клиента е предоставил при своята поръчка.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ С НЕТОЧНА ЦЕНА
Дружеството има правото да откаже или отмени всички поръчки за продукти, които са показани с погрешна цена, отстъпка или компенсация, или съдържащи печатнa грешкa или друга неточна информация, подадена от потребителя. Всички такива поръчки, независимо дали първоначално са били потвърдени, могат да бъдат отказани или отменени. В случай, че вече е било извършено и плащане за тези поръчки, Дружеството незабавно ще издаде необходимите документи за размера на начислението към сметката на купувача.

ОТКАЗ, ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ
На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП, Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаването им, при положение, че е изпълнено всяко едно от следните условия:
1. Стоката/ите не са били използвани. Оригиналната им опаковка да не е отваряна, в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката стикери.
2. Потребителят предварително, писмено да е уведомил дружеството, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от сключения договор от разстояние, като в уведомлението задължително посочва:
а) начин по който клиента ще върне стоката: лично или чрез куриер.
б) банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената за стоката цена.

При надлежно упражнено право на отказ от сключения договор от разстояние, Дружеството възстановява на потребителя заплатената за стоката цена в пълен размер. Възстановяването се извършва по банков път, по посочената от потребителя банкова сметка в сроковете съгласно ЗЗП, считано от връщането на стоката.

Всички разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя. До момента на предаването на стоката от потребителя на Дружеството, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Клиентът/ Потребителят няма право да се откаже от услуга, която същият е поръчал, след като му е била предоставена или след като са били предприети съответни действия по предоставянето й от страна на Дружеството.

Когато поради някаква причина Дружеството не може да изпълни задълженията си по договора, потребителят ще бъде своевременно уведомен и платените от него суми ще бъдат възстановени в срок до 30 дни от датата, на която Дружеството е следвало да изпълни задължението си по договора. В този случай Дружеството разполага с алтернативната възможност да достави на потребителя стоки със същото качество и цена, като уведоми потребителя за промяната в изпълнението. Когато бъде изпълнено друго вместо дължимото и потребителят упражни правото си на отказ от сделката, разходите по връщането на стоките са за сметка на доставчика.

ГАРАНЦИЯ НА СТОКИТЕ/УСЛУГИТЕ И ПОДДЪРЖАЩА ИНФОРМАЦИЯ
В случаите на електронна продажба от разстояние, гаранцията на закупената стока е в съответствие с гаранционните условия на съответния производител.

ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ
Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока, която е налична, се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва товарителница, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина налични стоки са между 3 и 5 работни дни след потвърждаване на поръчката от наш служител. Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от куриера.
Цената за доставка и всички такси, свързани с доставката се заплащат съгласно ценовата листа на съответния куриер и са за сметка на клиента, освен ако не е посочено друго.
За продукти, налични в наш международен склад, срокът за доставка е до 45 работни дни.
При всички случаи Дружеството си запазва правото едностранно, без да информира потребителя, да удължава посочените срокове с до седем дни за налична и до 45 дни за неналична стока. Стоките се доставят на получателите стандартно – на ръка срещу подпис, като по големите пратки (по преценка на лицето, извършващо доставката) се доставят до входа на сградата.
Всички стоки, изпратени по куриер са с опция „преглед“. Ако след преглед, клиентът откаже да вземе пратката, то той заплаща транспортните разходи както за връщането, така и за доставката.

ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ.
При получаването на стоката потребителят има възможност да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
Адрес за жалби: 4023 Пловдив, п.к. 127 за „Юнит Тотал Реал“ ЕООД. Телефон за връзка +359 877 611100, e-mail: sales@arena-offroad.com

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

С настоящите Общи Условия Дружеството уведомява Потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.

Дружеството събира информацията, която сте предоставили по време на вашата регистрация в уеб сайта. С приемането на настоящите общи условия потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Дружеството и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, в случаите на онлайн поръчка на услуга, маркетингови и рекламни цели и анализи на Дружеството, участие в игри, промоции и томболи организирани от Дружеството, както и за всякакви други, незабранени от законодателството цели.

Търговецът уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и са станали достояние на Търговеца при използване на Сайта.

Потребителите, попълнили Лични данни за поръчка на Сайта, изрично се съгласяват, предоставените от тях Лични данни, да бъдат обработвани от Търговеца за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, както и да получават рекламна информация за продукти и промоции на arena-offroad.com, на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават тази информация от Търговеца, чрез формите за контакт, посочени на настоящия Сайт.

Потребителят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Дружеството, както и целите на обработката и използването им.

В случай, че Потребителят подаде невярна, неточна, неактуална или непълна информация с предоставените от него Лични данни, в следствие на което Търговецът изпълни неточно заявената от Потребителя поръчка, Търговецът не носи каквато и да било отговорност, за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на Потребителя.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Търговецът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензи от производителя/дистрибутора на стоката.

ДРУГИ
Дружеството се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация, представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето й, като Дружеството си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Дружеството преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено, като в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна.

Дружеството не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат връзки, публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива връзки и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от потребители на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо потребителите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на поръчка на стока в случаите, когато потребителят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на потребителя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от Дружеството потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Дружеството за редовна, ако при направата й са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице. При закупуване на стоки чрез онлайн магазина не важат издаваните от Дружеството ваучери и карти за отстъпка.

С приемането на настоящите общи условия потребителят изрично и безусловно се съгласява, на посочения от него, за целите на регистрацията на сайта, електронен адрес, да получава електронни съобщения, съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, игри, томболи и др. Съгласието по предходното изречение може да бъде оттеглено по-всяко време чрез e-mail до нас. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни потребители ще бъде блокиран. Акаунтите на потребители, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на потребители, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния български съд съгласно правилата на родова и местна подсъдност по ГПК.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС.

Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително
промените да бъдат анонсирани в страницата.

ДЕФИНИЦИИ
“НИЕ”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава „Юнит Тотал Реал“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург 75, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 825388419;
“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.
“САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.arena-offroad.com.
“ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин, намиращ се на www.arena-offroad.com, предоставящ възможността за закупуване/поръчка на стоки през Интернет.
“ПОТРЕБИТЕЛ” – лице ползващо функционалностите на сайта и онлайн магазина.
“ЛИЧНИ ДАННИ” – означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” – означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.
“ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите общи условия за ползване на сайта.
Сайтът www.arena-offroad.com е собственост на Юнит Тотал Реал ЕООД.