Защитата на личната информация е от голямо значение. Нашата фирма се придържа към принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и местното законодателство. Дружеството се стреми да осигури максимална прозрачност какви лични данни се събират и защо се обработват.

Юнит Тотал Реал ЕООД с ЕИК 825388419 и със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург 75, e-mail: sales@arena-offroad.com, обработва Личните данни като администратор на лични данни. Юнит Тотал Реал ЕООД определя целите и средствата за обработване на Личните данни.

Настоящата политика за поверителност влиза в сила от 24.05.2018.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството обработва Вашите лични данни с цел осъществяване на търговската си дейност, както и да Ви предостави по-добри, по-качествени и по-разнообразни продукти и услуги.

Във връзка с осъществяването на нашата дейност обработваме следните групи лични данни:

 • Идентификационни данни – три имена, ЕГН, гражданство, дата на раждане, адрес;
 • Данни за контакт – e-mail адрес, телефон;
 • Данни относно правата на Лицето спрямо Контрагента – законен представител, представител по пълномощно, служител;
 • Бисквитки и интернет маркери.

При офериране и изпълнение на услуги, поръчки и договори – име, телефон, електронна поща, адрес, адрес за доставка.

При комуникация по телефон – име.

При регистриране за бюлетини/новини или попълване на контактна форма в уебсайтовете ни – име, фамилия, електронна поща.

При комуникация свързана със заявки и доставки – име, фамилия, електронна поща, фирма на служителите на доставчиците.

Бисквитки – Нашият сайт използва бисквитки, за да събира информация за Вас и да съхранява Вашите онлайн предпочитания. Бисквитките са текстови файлове, съдържащи малки количества информация, които се изтеглят на Вашето устройство, когато посещавате даден уебсайт. След това бисквитките се изпращат обратно на уебсайта, когато се върнете към него. това е полезно, защото позволява на уебсайта да разпознае Вашето устройство.

Използваме следните видове бисквитки:
Важни бисквитки: Тези бисквитки са от съществено значение, за да можете да се движите в уебсайтовете и да използвате неговите функции.
Бисквитки свързани с ефективността на уебсайтовете: Тези бисквитки събират информация за начина, по който хората използват интернет сайта. Цялата информация, която тези бисквитки събират, е анонимна. Използва се само за подобряване на начина на функциониране на сайта.
Функционални бисквитки: Тези бисквитки помнят изборите, които правите (например избор на език).
Ако искате да изтриете някои бисквитки, вижте раздела за помощ и поддръжка в интернет браузъра, който използвате.

Имайте предвид, че като изтриете бисквитките на нашите сайтове (или забраните бъдещите бисквитки), може да нямате достъп до определени области или функции на съответния сайт.

Използване на Уеб флагове (интернет маркери): Някои страници на нашите уебсайтове и имейли, които може да изпратим, могат да съдържат електронни изображения, известни като уеб флагове, които спомагат да преброим потребителите, които са посетили тези страници или са прочели нашите имейли.  Интернет маркерите събират само ограничена информация. Тези флагове не носят никакви лични данни и се използват само за проследяване на ефективността на дадена кампания.


ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Личните данни се събират и обработват единствено за следните цели:

А) Обслужване на запитвания, поръчки и договори за предоставянето от дружеството стоки и услуги или за доставки на стоки и услуги за нуждите на дружеството, както и отношенията, които възникват по този повод; Предоставяне на персонализирано обслужване.
В тези случаи данните се обработват за целите за сключване и изпълнение на договор за предоставяне на стоки и услуги, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.
Обработването е необходимо за спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо Дружеството . Например за издаването на фактура, законодателството изисква посочването на определени лични данни на представляващите страните по сделката.  
Б) Предоставяне на маркетингови и рекламни материали, промоционални предложения; информация относно събития и новини свързани с нашата дейност. Също така лични данни се събират за административни и статистически цели като например анкети относно клиентското обслужване и удовлетворение.  
В тези случаи данните се обработват на основание на Вашето предварително съгласие, което може да оттеглите по всяко време чрез натискане на линка/бутона за отписване или чрез e-mail с текст „Отпиши“, изпратен на sales@arena-offroad.com.

СЪХРАНЯВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Фирмата обработва и съхранява личните данни за лицето чрез електронни средства за записване и съхраняване на информацията и/или чрез поддържане на хартиен носител.

Освен това Дружеството поддържа бази данни с лични данни на лицето в различни софтуерни приложения, които използва за управление на документооборота.

Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение както и от други незаконни форми на обработване.

Личните данни в електронна форма се съхраняват на собствени сървъри на територията на Република България и на облачни системи на надеждни доставчици.

Собствените сървъри са с ограничен достъп и са разположени в охраняеми обекти на територията на Европейския съюз. Те подлежат на текуща проверка и са защитени с антивирусен софтуер, firewall и други.

Доставчиците на облачните услуги, които използваме отговарят изискванията и спазват правилата на Регламент (ЕС) 2016/679.

Достъп до личните данни, които обработваме, имат само служители, които имат нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели или за които законът изисква това. Достъпът се осъществява с парола.

Фирмата предоставя Ваши лични данни на трети лица във връзка с изпълнението на съответни поръчки и сключени договори. Такива лица са: спедиции, куриерски фирми и др.

При определени случаи може да възникне задължение за предоставяне на информация на компетентните държавни органи, с което по закон сме длъжни да се съобразим.

Ние не предоставяме Вашата информация на трети лица, за да бъде използвана от тях за маркетингови цели. 

СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личинте Ви данни се съхраняват за срока, указан в приложимите нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.

ПРАВА НА ЛИЦЕТО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

При условията на закона, Вие имате следните права във връзка със защита на своите лични данни:

 • право на достъп;
 • право на коригиране;
 • право на изтриване (право „да бъдеш забравен);
 • право на ограничаване на обработването;
 • право на преносимост на данните;
 • право на възражение;
 • право на жалба до Комисията за защита на личните данни.

Вие имате право да получите потвърждение от Дружеството дали личните Ви данни се обработват от фирмата. Това включва правото на достъп до личните данни, правото да получите безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерно повтарящи се запитвания), освен ако е предвидено друго в приложимите правила за защита на личните данни, както и правото да Ви бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните Ви данни.

Вие имате право да коригирате или да поискате от Дружеството да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, които се отнасят до Вас.

Вие имате право да поискате от фирмата изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от следните основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;
 • Лицето възрази срещу обработването;
 • Личните данни на лицето са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни на лицето трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава членка или правото на друга държава.
 •  

Дружеството може да откаже да изтрие личните данни на лицето ако обработването им е необходимо за:

 • За упражняване правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • За спазване на правно задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес;
 • По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели;
 • За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Вие имате право да изискате от Дружеството да ограничи обработването на личните Ви данни в следните случаи:

 • Когато се оспорва точността на личните данни, както са предоставени от лицето и обработвани от фирмата. Ограничението е за определен срок, който да позволи да се провери точността на личните данни;
 • Когато обработването е направено неправомерно, но лицето не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Когато Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Лицето ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 • Когато Лицето е възразило срещу обработването и очаква Дружеството да провери дали законните основания на фирмата за обработването на личните данни имат преимущество пред интересите на лицето.

Когато обработването на лични данни Ви данни е ограничено от Дружеството, Вие ще бъдете информирани предварително, както и преди да бъде отменено това ограничение на обработването.

Вие имате право по всяко време на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас.

В случай че възражението е основателно, фирмата ще прекрати обработването на личните данни относно възразилото лице, освен ако Дружеството покаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на лицето.

Правото на преносимост включва следните възможности:

 • Да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно чете формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор;
 • Да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако това е техническо осъществимо.

Предвид правното основание на което фирмата обработва личните данни, приложението на това право спрямо лицето е ограничено.


Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на контактите посочени по-горе.

Лицето има право да подаде жалба относно обработването на Личните му данни от дружеството до Комисията за защита на личните данни, която е компетентния държавен орган.

ПРОМЕНИ В ТОВА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ако нашата Политика за поверителност се промени по какъвто и да е начин, Юнит Тотал Реал ЕООД ще качи актуализирана версия на Политиката на тази страница. Редовното преглеждане на тази страница гарантира, че винаги сте наясно каква информация събираме, как я използва фирмата и при какви обстоятелства, ако има такива, бихме я споделили с други страни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

При въпроси относно Политиката за поверителност на Юнит Тотал Реал ЕООД или ако искате да упражните някое от Вашите права:

Юнит Тотал Реал ЕООД,
бул. Санкт Петербург 75,
Пощенска кутия 127
4023 Пловдив
e-mail: sales@arena-offroad.com
Телефон: +359 877 611 100